39522755 ปุ๋ยอินทรีย์ตราเอไอบิสเนตไทย จัดจำหน่ายโดยบริษัทเอไอบิส(ไทย) จำกัด(มหาชน) ปุ๋ยดีดี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกร ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทยมีธาตุอาหารหลักช่วยบำรุงพืช และช่วยบำรุงดินด้วยส่วนประกอบของอินทรีย์ธาตุ และจุลินทรีย์
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ทางการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์นาโน ปุ๋ยอินทรีย์แคปซูล ขายปุ๋ยอินทรีย์ นาโน แคป ซูล วาย ไอซี นา โน
ปุ๋ยอินทรีย์ตราเอไอบิสเนตไทย จัดจำหน่ายโดยบริษัทเอไอบิส(ไทย) จำกัด(มหาชน) ปุ๋ยดีดี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกร ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทยมีธาตุอาหารหลักช่วยบำรุงพืช และช่วยบำรุงดินด้วยส่วนประกอบของอินทรีย์ธาตุ และจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารพืชในดิน ทำให้ดินร่วนซุ่ยปรับโครงสร้างดินให้ได้รับธาตุอาหารพืชอย่างสมบูรณ์
เปิดโลกเกษตรอินทรีย์ ปัญหาที่เกิดต่อเนื่องเกี่ยวกับการเกษตรในปัจจุบันที่เป็นปัญหาหลัก คือปัญหาสภาพดินเสื่อม ประเทศไทยมีพื้นที่ดินทั้งหมด320,696,887 ไร่(สำรวจเมื่อปี พ.ศ.2547) จากการสำรวจของสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ดินที่มีปัญหาทั้งประเทศ พบว่าปัญหาดินที่เป็นปัญหาแรกเกี่ยวกับดินที่มีปฏิกริยาเป็นกรด รองลงมาเป็นพื้นทสี่ลาดชันเชิงซ้อน
ดินตื้น ดินทราย ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินอินทรีย์ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาอันดับแรกคือแก้ปัญหาดินเสื่อมเพื่อให้ดินสามารถทำการเกษตรได้อย่างสมบูรณ จากรายการเปิดโลกเกษตรอินทรีย์ คุณคณพศ หอมเย็น จากการที่มีปัญหาทางการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นต้นทุนการผลิตสูงแต่ได้ผลผลิตต่ำและปัจจุบันที่เกษตรกรยากที่จะแก้ไขนั่นคือปัญหาดินเสื่อมสภาพและการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างร้ายแรง และเพื่อเป็นการย้อยรอยเกษตรแบบธรรมชาติดั้งเดิมและตามนโยบายของกรมวิชาการทางการเกษตรในเรื่องของแนวทางการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้มีเกษตรกรได้เริ่มใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงสภาพดิน ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่นำมาเป็นสารคดี " เส้นทางเกษตรอินทรีย์"  ได้เรียนรู้ใหม่ตามแนวทางดั้งเดิมสมัยที่ยังไม่มีปุ๋ยเคมี
 ขายปุ๋ยตราควายธนู,ขายปุ๋ยอินทรีย์ตราขวัญดี,ขายปุ๋ยทอช,ขายปุ๋ยจัดจ้าน,ปุ๋ยตราอินทรีย์คู่,ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราเรือใบ
"ปุ๋ย" คืออะไร ความหมายของปุ๋ยก็คือ กลุ่มสารหรือธาตุที่ใส่ลงในดินเพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่เพื่อให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ และพืชสามารถที่จะใช้เพื่อช่วยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดี และให้ผลผลิตที่สูงขึ้น โดยทั่วไปปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มีขบวนการสร้างและผลิตโดยคนด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ตามลักษณะของธาตุหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพตัสเซี่ยม
ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่ได้จากขบวนการผลิตด้วยมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุส่วนเหลือทางธรรมชาติ หรือวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของสิ่งมีชีวิต คือ พืช และสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด เศษวัสดุส่งเหลือใช้ในธรรมชาติ และการสกัดธาตุที่ได้จากสิ่งเศษวัสดุธรรมชาติ เช่นปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยน้ำสกัดชีวะภาพ และจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ
ประเภท แนวคิดทางการเกษรของเกษตรกร ที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เกษตรเคมี  เกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์อินทรีย์ และเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาการทำการเกษตรที่ถูกแบ่งแนวคิดนี้เกิดเนื่องจากพื้นฐานการ ศึกษาทางด้านการเกษตรของไทย และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีก เช่น การทำการเกษตรแบบนายทุนเช่าที่ดินทำการเกษตรในเชิงการค้าซี่นำผลผลิตเพื่อ หวังผลในการจำหน่าย จึงเร่งผลด้วยการใส่ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ยังรวมถึงพ่อค้าปุ๋ยและร้านจำหน่ายผลิตพันธุ์ทางการเกษตรที่เป็นผู้ เผยแพร่หรือเกิดจากการแข่งขันในด้านของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
การฟื้นฟูแนวคิดทางเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านมาได้เกิดจากโครงการหลวงในส่วนของโครงการพระราชดำริในการฟื้นพื้นดินแนวทางเกษตรแบบธรรมชาติ และหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกร ที่ช่วยผลักดันและให้ความรู้เชิงวิชาการแก่เกษตรกร จนกระทั่งปัจจุบันได้มีเกษตรกรในบางส่วนที่หันกับมาทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
พื้นส่วนใหญ่ที่มีปริมาณการเพาะปลูกที่ใช้ ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก เช่น นาข้าว และพืชไร่เช่น อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น  รวมถึงพืชส่วนผลไม้เป็นบางส่วน สำหรับพืชที่เกษตรกรเริ่มมีแนวทางเริ่มทำแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เช่นพืชผักส่วนครัวต่าง ๆ เนื่องจากปริมาณเพาะปลูกที่น้อยกว่าพืชไร่และพืชสวนนั่นเอง
เกษตรพอเพียง  และปรัชญาพอเพียงของแห่งพ่อหลวงไทย พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นแม่บทเตือนใจเกษตรกรยามท้อแท้ ดำรงค์ชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งแรกของการเปลี่ยนแปลงจากการทำไรนาแบบใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลผลิตจะไม่มากเท่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งแรก ๆ ซึ่งต้องค่อย ๆ ปรับสภาพของดิน เป็นวิธีการที่ค่อยปรับตัว จึงต้องหันมาใช้วิธีใช้ปุ๋ยกับพืชแบบผสมผสานก่อนคือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 70% และใช้ปุ๋ยเคมี 30% ผสมคลุกเคล้าใช้หว่านในแปลงเกษตร ในระหว่างที่ดำเนินรอยตามแนวทางเกษตรอินทรีย เกษตรกรจึงค่อย ๆ ปรับตัวโดยใช้ธรรมชาติบำรุงดินแบบเข้าใจ เป็นตัวอย่างให้แก่ชมชนในแนวทางการเกษตรแบบอินทรีย์ งดการใช้สารเคมีฆ่าแมลง การผสมผสานในการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่เกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการไล่แมลง เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การทดแทนปุ๋ยในดินด้วยการใส่ซากพืชไถกลบ ที่เรียกว่าปุ๋ยพืชสด พืชตระกูลถั่ว ที่เพิ่มไนโตรเจน  เช่น ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ ปอเทือง เป็นต้น
ปุ๋ย อินทรีย์กระสอบ เริ่มมีบทบาทนำเข้าสู่เกษตรกรมากขึ้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากในการเพาะปลูกที่เพียงพอ ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบแบบอัดเม็ดช่วยทุ่นแรงงาน และประหยัดเวลาในการดำเนินการ เกษตรกรสามารถจัดซื้อหามาได้โดยง่าย เพื่อนำมาบำรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี ตามแนวทางและนโยบายของกรมวิชาการทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้ผลิตได้แข่งขันกันผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของปุ๋ย อินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำจำหน่ายแก่เกษตรกรได้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี
ปุ๋ยอินทรีย์แท้ที่ใช้วิธีหมักด้วยชีวภาพกากน้ำตาลในพื้นที่ มูลสัตว์และซากพืช และเศษวัสดุธรรมชาติ ส่วนผสมพิเศษจากขี้ค้างคาวที่มีธาตุอาหารหลักพืชสูง การอัดเม็ดด้วยแร่  ตราเอไอบิสเนตไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการทางการเกษตรเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับบำรุงดินและบำรุงพืชด้วยธาตุอาหารหลักและจุลินทรีย์ มีมวลอินทรีย์ธาตุและแร่ที่เหมาะสำหรับบำรุงดินและปรับเนื้อดินให้ร่วนซุย ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทยไม่ใช้เนื้อดินในการอัดปั้นเม็ด
โดยใช้ส่วนผสมของแร่ธาตุช่วยในการอัดเม็ด ซึ่งจะละลายในดินหลังจากได้หว่านในความชื้นของดินหลังจาก 15 วัน ที่หว่าน สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทั่วไปได้   70% อินทรีย์  ต่อ 30% เคมี ที่ให้ผลดี
 
น้ำหนักบรรจุกระสอบละ 25 กก.ราคา ตันละ 12,000 บาท จัดส่งทั่วประเทศ 
 สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป
บริษัทเอไอบิสเน็ต(ไทย)จำกัด(มหาชน)
A I BIZ NET (THAI) PUBLI CO.,LTD
 เลขที่ 389 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 3033239256

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :


ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย