39522755 จิตวิทยาธุรกิจวิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำธุรกิจ ที่ได้ศึกษาในเรื่องจิตวิทยามนุษย์ อย่างดีแล้ว ย่อมเข้าใจ และนะมาประยุกต์ ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก กระบวนการของธุรกิจ ต้องประกอบด้วย ผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้า อยู่ด้วยกัน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


จิตวิทยาธุรกิจวิสัยทัศน์ผู้นำ
จิตวิทยา  คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิดและพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์)  อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ 
จิตวิทยา แบ่งออกเป็น จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาเฉพาะด้าน และจิตวิทยาประยุกต์
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ ที่นำมากล่าว จะอยู่ในหัวข้อของจิตวิทยาประยุกต์ ซึ่งยังแยกย่อยออกได้หลายสาขา ที่ประกอบด้วย
1. จิตวิทยาการแพทย์  (Medical Psycholgy)  เป้นการศึกษาเกี่ยวกับการนำจิตวิทยา ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้มีอาการทางจิต
2.จิตวิทยาการปรึกษาแนะแนว ( Counseling Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำศาสตร์ด้านพฤติกรรมไปประยุกต์ในงานให้บริการปรึกษาและแนะแนวแก่กลุ่มบุคคลด้านต่าง ๆ
3.จิตวิทยาบุคลากร ( Employment Psychology) เป็นความรู้ในเรื่องการนำศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมไปเป็นประโยชน์ในการปกครองและการบริหารบุคคล
4. จิตวิทยาการศึกษา ( Educational Psychology) เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้เรื่องการนำจิตวิทยาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
5. จิตวิทยาอุตสาหกรรม ( Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมและการสร้างผลผลิต
6. จิตวิทยาธุรกิจ ( Business Psychology) เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องการนำจิตวิทยาไปใช้ประโยชน์ในงานธุรกิจ ซึ่งมีขอบข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานด้านธุรกิจทั่วไป
จะสมัครธุรกิจ เยสไอแคน อย่างไร, วิธีรับสมัครสมชิก ทำธุรกิจ,วิธีซื้อสินค้าเยสไอแคน,ต้องการซื้อปุ๋ยเยสไอแคน,ปุ๋ยแค็ป
พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ การทำธุรกิจเครือข่าย จึงจำเป็นต้องได้ศึกษาพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ที่เป็นความต้องการพืันฐานเหมือนกัน และสิ่งที่เป็นความต้องการที่มากยิ่งกว่านั้น แต่ละคนมีความต้องการทั้งเหมือน และแตกต่างกันไป และสิ่งที่เป็นความต้องการที่ล้มเหลว ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส ที่เป็นตัวแปรในสถานการณ์ที่ต่างกัน ตามที่ท่านปรมาจารย์ มาสโรว์ ได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย( Basic Physioloyical Need) เป็นความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การขับถ่ายเป็นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safe and Security Need) เป็นความต้องการความปลอดภัยมั่นคง ความคุ้มครองปกป้อง ความต้องการความมั่นคงทางวัตถุปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกกังวล อันตรายและความเจ็บปวดต่างๆ
3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Need) หมายถึงความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความรัก อยากให้ตนเป็นที่รักได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ต้องการส่วนร่วมในกลุ่ม 
4.ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Need) หมายถึง ความต้องการความเคารพนับถือจากผู้อื่น (respect from others) บางที่เรียกว่า Self Esteem
5.ความต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งตน (Self Actualization Need) เป็นความต้องการสูงสุดของบุคคล ที่จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสมและความสามารถของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ดีงาม
อาหารเสริมพืช เกษตร เอส-แมททริกซ์ ,บริษัทเย ศรีไทย เน็ตเวิร์ค,ธุรกิจ บริษัท ศรีไทย, บริษัทศรีไทยเน็ตเวิร์ค เคือข่าย
แชร์ประสบการณ์ นักขายปุ๋ยนาโนออนไลน์ เซียนปุ๋ยนาโน ปัจจุบันเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเยสไอแคนคอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำนักธุรกิจเครือข่าย ทีมงานออนไลน์ ผู้ก่อตั้งออนไลน์ทีม ที่มีวิธีการทำธุรกิจเครือข่ายที่ แตกต่างจากผู้อื่น และมีวิธีคิดที่แตกต่าง กับนักธุรกิจทั่วไป "กระผม เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ หรือเซียนปุ๋ยนาโน จะได้มาเล่าสู่กัน ในประสบการณ์ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งทางธุรกิจ เป็นรองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัทเยสไอแคน ซึ่งก่อนที่จะได้มาอยู่ตรงนี้ เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายบริษัท ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่ไม่อาจทิ้งไปจากใจได้ มีทั้งประสพความล้มเหลว และความสำเร็จเล็กน้อย จึงได้ใฝ่หาบริษัทใหม่ ที่เริ่มต้นใหม่ ตลอดมา สำหรับบริษัทที่เคยล้มเหลว หากเปรียบเทียบกับความสำเร็จที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เทียบกันไม่ได้เลย ซึ่งหากจะเรียกว่าความล้มเหลว คงจะไม่ถึงขึ้นนั้น เพราะยังไม่มีองค์กรที่ร่วมธุรกิจด้วยกัน เป็นเพียงเริ่มต้นหัดทำธุรกิจเครือข่าย แค่เป็นเซลขายสินค้าเท่านั้น ยังไม่ได้สร้างหรือผลักดันให้เกิดผู้นำในองค์กร จึงไม่เสียหายมากนักที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตนเอง  แต่ก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่บริษัทเยสไอแคน นี้  ถือว่า เกิดความล้มเหลว และเสียหายต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากได้สร้างทีมงานนักธุรกิจไว้บ้างแล้ว มีรายได้ระดับ 5 หลัก แต่เกิดจากการที่บริษัทล้ม ด้วยสาเหตุส่วนตัวของบริษัท  คือ บริษัท เอไอบิสเนตไทย มหาชน จำกัด หรือ บริษัทอมตะ เดิม จึงทำให้ผมต้องค้นหาบริษัทใหม่ เพื่อทำธุรกิจเครือข่าย ที่ต้องช่วยเหลือทีมงานที่ร่วมงานกัน ให้มีรายได้กลับมาเหมือนเดิม เพราะทุกคนที่ร่วมงานกัน ก็เหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกัน โดยเริ่มศึกษาวิธีการทำระบบออนไลน์ อินเทอเนต เว็บไซต์ จนเข้าใจวิธีการ ทำเว็บไซต์ ของตนเอง  ผมมีความชำนาญ สินค้า ที่เป็นสินค้าเกษตร ที่เรียกว่าอาหารเสริมพืช หรือปุ่ยนาโน  แล้วผมก็พยายามค้นหาบริษัทเครือข่ายที่จะมีส่วนให้ผมได้เข้าไปทำใหม่ ได้ ก็มีหลายบริษัทที่มองหาอยู่มีทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทเล็กเริ่มก่อตั้งใหม่  ที่มองหาอยู่ เช่นบริษัท เอ็นไซม์เนตเวิร์ค , บริษัทศรีไทยเน็ตเวิร์ค ฯลฯ  ที่น่าสนใจ แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมเลือก ก็คือ บริษัทเยสไอแคน ที่เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งใหม่ที่มองเห็นอนาคต ผนวกกับความสามารถของตัวเอง หากฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ บริษัทอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ จึงได้เป็นผู้นำ รุ่นบุกเบิก ของบริษัท (Pioneer Team)"
 
สำหรับธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ตเวิร์ค ผมได้ศึกษาที่มาของบริษัทเขาย่อ ๆ ได้ความว่า "../บริษัทฯได้คัดสรรสินค้าที่หลากหลาย และเปี่ยมด้วยคุณภาพสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับมาจำหน่ายในระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ภายใต้ตราสินค้าศรีไทย เน็ตเวิร์ค "Srithai Network" บริษัทฯยังมุ่งหวังที่จะผลักดันให้สินค้าศรีไทย เน็ตเวิร์ค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการก้าวไปสู่ระบบธุรกิจเครือข่ายที่โดดเด่น จูงใจ และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิกที่ต้องการสร้างเครือข่าย ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ตเวิร์ค สามารถขยายฐานสมาชิกและลูกค้า ตลอดจนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศ AEC และยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต/...
"ผมมีความคิดว่า หากจะเข้าไปเริ่มต้นที่บริษัทใหญ่ และยังไม่รู้จักใคร หากเราต้องทำธุรกิจตามวิธีการของตนเอง (ทำธุรกิจแบบออนไลน์) มันคงยากมาก อย่างน้อย การยอมรับ จะไม่มี ทั้งการรวบรวมเพื่อนนักธุรกิจบริษัทเดิม และคนใหม่ ก็คงเป็นไปได้ยาก อีกอย่างสินค้าที่ ผมต้องการเดินตลาด ก็ยังไม่มั่นใจ สินค้าทางการเกษตร ของบริษัท ศรีไทยเน็ตเวิร์ค เริ่มเข้ามาใหม่ และก็เป็นประเภทอาหารเสริมพืช เอส-แมททริกซ์ มีลักษณะเหมือนกับบริษัท เอไอบิสเนต ตรงที่เป็นชนิดน้ำ มีน้ำหนักมาก ผมต้องการหาสินค้าเกษตรที่เป็น นาโน อาหารเสริมพืช มีน้ำหนักเบา ซึ่งจะเหมาะสำหรับการทำธุรกิจระบบออนไลน์ จัดส่งไปรษณ๊ย์ได้ง่าย และสามารถส่งสินค้านี้ ออกไปยังต่างประเทศทางเครื่องบิน ได้ง่ายกว่า สินค้าชนิดน้ำ "
เทคนิควิธีการคิดแก้จน,แล้วเราจะเป็นคนจนไปทำไม,ทางเลือกระหว่างความจน และความรวย,ทำไมต้องเลือกความจน
 เทคนิควิธีการขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน บริษัทเยสไอแคน
ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่กับธุรกิจเครือข่ายส่วนตัวใหม่ ที่บริษัทเยสไอแคน คอร์เปอเรชั่นประเทศไทยจำกัด เป็นอะไรที่ท้าทาย เพราะเป็นการเริ่มต้นนับหนี่งใหม่จริง ๆ ผมเดินเข้าไปบริษัทเยสไอแคนด้วยตนเอง โดยที่ไม่ได้มีใครชักชวน ติดต่อเข้าไปหาบริษัทขายปุ๋ยแคปซูลนาโน ทางระบบอินเทอเนต แล้วค้นหาสินค้าเกษตรแนวใหม่ ที่มีน้ำหนักเบา จึงได้เจออาหารเสริมพืช  "วายไอซีแค็ปซูลนาโน"  
ผมเริ่มต้นที่การได้ติดต่อกับบริษัทเยสไอแคน ขอซื้อแค็ปซูลนาโนชุดทดลองมา 20 แคปซูล แล้วนำมาทดลองใช้กับมะนาว ในครั้งแรก ผมเห็นผลว่า แค็ปซูลนาโนช่วยทำให้มะนาวออกดอกได้ดี เกิดความประทับใจ  กับสินค้าเกษตรที่ช่วยทำให้พืชไม้ผลออกดอกดกดี ซึ่งเป็นความต้องการในครั้งแรกก่อนทำการทดสอบ  จึงได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่บัดนั้น โดยสมัครเริ่มต้นตำแหน่ง ธุรกิจเครือข่าย เพียง 1 point แล้วเริ่มทำการโฆษณาสินค้าทางระบบออนไลน์ อินเทอเนต ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมาก มีเกษตรกรสนใจอาหารเสริมพืชนวัตกรรมใหม่นี้ เป็นจำนวนมาก ผมได้นำจำหน่ายทางอินเทอเนต แคปซูลละ 50 บาท วันหนึ่ง ผมจะมีรายได้ 3,000-5,000 บาท เดือนหนึ่ง จะมีรายได้จากการขายปลีก เกือบแสนบาท เป็นการจุดประกายความคิดของผม ต่อไปที่จะต้องใช้ทำระบบสร้างเครือข่ายรับเงินในระบบ
 มันมีให้เลือกแค่เพียง 2อย่าง ระหว่าง ความจนและความรวย
ผมเริ่มศึกษาแผนการตลาดของบริษัทเยสไอแคนอย่างจริงจัง เริ่มต้นสร้างเครือข่ายผู้บริโภค(ผู้ใช้ปุ๋ย) เริ่มที่เกษตรกร ในการอธิบายให้สั่งซื้อแบบสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งจะประหยัดต้นทุนที่ถูกกว่าเดิม เริ่มที่รายเล็กรายน้อยที่เคยซื้อชุดทดลองไปใช้แล้วได้ผลดี กลับมาซื้อซ้ำใหม่ บอกวิธี รวมทุนกันมาซื้อยกกระปุก แล้วนำสินค้าไปแบ่งกัน ตามทุนที่จ่ายเงิน ในบางครั้ง เราต้องเป็นเหมือนครูสอนคณิตศาสตร์ คิดวิธีบวกลบ คูณหาร ให้กับเกษตรกร ว่าจะได้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิม 
ผมเริ่มสร้างเครือข่ายที่ กลุ่มเกษตรกร และพยามยามเปลี่ยน ผู้ซื้อใช้ ให้เป็นนักธุรกิจเล็ก ๆ โดยให้รู้จักสื้อสินค้าให้ได้ราคาที่ถูกลง สอนวิธีการซื้อสินค้าในระบบเครือข่าย สอนให้ทุกคนเริ่มต่อองค์กรของตนเอง โดยนำชื่อญาติครัวครัว มาเป็นชื่อสำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป เพื่อให้ได้มีค่าตอบแทนคืนกำไรให้เกษตรกรตามระบบ เป็นการสอนวิธีการทำธุรกิจแบบธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเกษตรกรได้เพียงเห็นว่า การซื้อสินค้าในระบบเครือข่าย จะซื้อได้ถูกกว่าระบบซิงเกิลทั่วไป
โบราณกล่าวไว้ว่า "น้ำขึ้นให้รีบตัก"
เมื่อผมได้รู้ว่า อาหารเสริมพืชนาโนในรูป แค็ปซูลนาโน เป็นสิ่งแปลกใหม่ ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก ผมมองเห็นโอกาส ขึ้นมาทันที่ ต้องรีบทำตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และต้องรีบสร้างธุรกิจองค์กรเครือข่าย จึงได้นำเอาชื่อของ ภรรยา และเพื่อนมาต่อเป็นองค์กร สายงาน ไบนารี ทันที่ แล้วเริ่มทำการตลาดเครือข่าย โดยนำปุ๋ยแค็ปซูลนาโนที่ลงทุนมา ไปแนะนำให้กับเกษตรกรได้รู้จักกับ ปุ๋ยนาโน นวัตกรรมใหม่ ล่าสุด ให้ทดลองใช้ฟรี รายละ 1 ไร่ เพื่อทดลองสินค้าใหม่  ผมจะเป็นผู้บริการฉีดพ่นให้ฟรี ทุกราย ทำอย่างหนี้ จนปุ๋ยหมดกระปุก ได้ลูกค้าที่ทดลอง ประมาณ 50-60 คน และเป็นลูกค้าประจำจนถึงปัจจุบัน  แล้วรีบแนะนำให้เกษตรกรได้สมัครเป็นสมาชิก เพื่อซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง เพื่อให้ได้รหัสขององค์กรเครือข่ายเริ่มต้น แล้วนำมาลงรหัสต่อให้กับภรรยา และเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานเดิม จนเกิดองค์กรเครือข่ายเบื้องต้น จากแนวคิดที่ว่าไว้คือ "หากคิดจะปลูกต้นไม้ใหญ่ หากมีน้ำดี ควรรีบเร่งปลูกในช่วงที่น้ำดี เมื่อต้นไม้ใหญ่ โต แม้จะขาดน้ำ ต้นใม้ใหญ่ก็อยู่ได้เมื่อรากได้หยั่งลึกลงไปในดินแล้ว"
หามาไม่ใหม่ยาก เท่ากับหาวิธีรักษาไว้ให้อยู่นานได้อย่างไร 
ผมเริ่มจัดระบบการอบรมองค์กร และพาองค์กรทีมงานเข้าเรียนรู้ระบบเครือข่าย เป็นหลักสูตรที่บริษัทได้จัดไว้ ทุก 2 เดือน ที่เขาใหญ่ นิวซีแลนด์รีสอร์ท และสถานที่ใหม่ ๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้มีการอบรม หลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ส่วนผมเอง ก็ได้จัดการอบรมหลักสูตร การทำงานระบบออนไลน์ 
ระบบการอบรมบุคคลากรเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการสร้างแรงขับเคลื่อน และการเติมเต็ม ความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่ ผู้นำ ที่สามารถเข้าใจวิธีการ ทำอาชีพ นักธุรกิจเครือข่าย เพราะอาชีพเครือข่าย เป็นอาชีพหนึ่งที่แตกต่างกับการขายสินค้าธรรมดา นักธุรกิจเครือข่าย ต้องมีความเข้าใจในเรื่อง จิตวิทยาธุรกิจ เข้าใจความต้องการของมนุษย์ ว่ามีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งอาจจะยากสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในตอนแรก ๆ แต่เมื่อมีประสบการณ์แล้ว ก็สามารถทำได้เอง โดยไม่มีอุปสรรค สำหรับการดำเนินธุรกิจ "อุปสรรค เป็นเครื่องวัดความอดทนคน และอุปสรรค คือตำราและคู่มือสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงาน"  
วิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร และพันธกิจ หลายท่านอาจจะไม่ได้นึกถึง วิสัยทัศน์ กับพันธกิจของผู้นำ สำหรับผมแล้ว การจะตัดสินใจทำงานใหญ่ หรือทำธุรกิจอะไรสักอย่าง จะต้องมองให้เห็นเป้าหมาย และเส้นทางเดินสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากการตัดสินใจ ผมมีวิสัยทัศน์ หรือมุมมองของตนเองว่า หากจะทำธุรกิจเครือข่าย จะเลือกวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เป็นเครื่องมือนำเสนอว่าที่ลูกค้าของเรา ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาให้น้อยลง และจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวยเร็ว ในพื้นที่ที่กว้างมาก ดังนั้น หากจะเลือกบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสินค้า นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังต้องดูว่า สินค้านั้น จะสามารถทำตลาดให้กับเราได้กว้างขนาดไหน สินค้าสามารถนำอ่อนต่างประเทศตามคุณสมบัตินั้นได้หรือไม่ เราจะพาทีมงานของเรา มีความมั่นคง และยั่งยืนจากบริษัทที่เราร่วมธุรกิจด้วยขนาดไหน เพราะมีให้เห็นหลายต่อหลายบริษัท เมื่อสินค้าไม่มีการยอมรับจากลูกค้า ขายไม่ออก ก็ต้องปิดบริษัทเลิกกิจการไป แล้วเราจะพาองค์กรของเราไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหน การชักชวนคนมานั้น มันยากลำบาก เมื่อองค์กรที่ตัดสินใจร่วมงานกันแล้ว แต่ละคนก็พร้อมที่จะทุ่มสุดตัว พร้อมลุยงานซึ่งเป็นธุรกิจอิสระกันอย่างเต็มที่ จะไม่มีองค์กรณ์ใดมารับผิดชอบการทำงานของนักธุรกิจเครือข่าย หากไม่สำเร็จก็จะเลิกไปเอง หากสำเร็จแล้วมีความมั่นคงได้ยาวนาขนาดไหน  ดังนี้ ผมจึงคิดว่า จะต้องหากระบบไว้รองรับ เพื่อให้องค์กรสามารถมีกินมีใช้ไปได้ตลอดชีวิต หากบริษัทไม่สามารถอยู่ได้ แต่องค์กร จะอยู่ได้ โดยใช้การสร้างระบบออนไลน์ไว้ ระบบนี้ จะสามารถทำให้ทีมงาน นำไปใช้ต่อเนื่องได้ แม้นว่าจะไม่มีบริษัทยังอยู่ก็ตาม ระบบออนไลน์ สามารถนำสินค้าจากที่ใดมาใส่ไว้เพื่อจำหน่ายแทนได้ต่อไป
สำหรับบริษัทเยสไอแคนคอร์เปอเรชั่นประเทศไทยจำกัด ผมได้ศึกษาพันธกิจที่บอกไว้ใน 7 องค์ประกอบหลัก ของบริษัท ดังนี้ 
1 ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ /มีทุน / มีฝีมือและมีคุณธรรม
2.มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรม 3 หมวด หลักใหญ่  ๆ คือ นาโนเกษตร นาโนสุขภาพ นาโน Cosmetic
3.มีแผนการตลาดที่สุดยอดที่สุด มีรายได้หลายมิติและเป็นธรรมที่สุด 
4. มีระบบ IT ที่ทันสมัยที่สุด(E-MLM) รองรับการเติบโตแบบมหภาค
5. มีระบบ Training ที่เป็นนวัตกรรมสั้น กระชบ เห็นผลชั่วข้ามคืน โดยมี Coach เบอร์ต้นๆของเมืองไทยมาพัฒนาองค์กรให้ทุกคนสำเร็จ (โดย ดร.ทอง พุทธลอด) 
6.มี Team Work ที่มีความรัก ความสามัคคีกันที่สุด คือ Team Yes I Can
7.เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คุณต้องเลือก Yes I Can เท่านั้น 
 การทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงด้วยใช้ระบบออนไลน์ 
ระบบออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย สำหรับธุรกิจเครือขาย สามารนำมาใช้ใรรูปแบบของการส่งสื่อ  ให้ไปถึงเป้าหมาย ที่มีพื้นที่ในวงกว้าง www. ผู้ที่มีความสามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง ซึ่งเป็นที่รู้กันของนักสร้างระบบออนไลน์ หากผู้ที่ไม่เข้าใจ ระบบออนไลน์ แล้ว จะเป็นผู้ที่ยังไม่เปิดใจใน ระบบธุรกิจในยุคใหม่ของโลกที่เรียกว่ายุค นิจิตอล ระบบออนไลน์ ยังเป็นความลับ เสมอ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัส และผู้ที่ยังไม่รู้วิธีใช้ ระบบออนไลน์ ในการทำให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ และยากที่จะอธิบาย เพราะระบบออนไลน์ ผู้ที่จะมีความรู้ และทำได้ ต้องเป็นผู้ที่มีใจรัก และมีความต้องการใช้ระบบด้วยตนเอง ประโยชน์ของระบบออนไลน์ มีคุณค่ามหาศาลเมื่อนำมาเป็นเครื่องมือ ในการทำธุรกิจ ได้ทุกรูปแบบ 
ปุ๋ย +นาโน,อาหารเสริม บำรุงพืช, ปุ๋ยแคปซูลนาโน,วายไอซีแคปซูลนาโน ใส่มันสำปะหลัง,นาโน ใส่อ้อย,ใส่ข้าว,ปุ๋ยนาโนดี
ศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนออนไลน์ www.phikanes.com

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ผลิตภัณฑ์บริษัทเยสไอแคน

สอบถามทำธุรกิจ เยส.ไอ.แคน ดีไหม
ต้องการสมัครธุรกิจเยสไอแคน
วายไอซี แอ็คทีฟ เซรั่ม-YIC Active Serum
อาหารเสริมต้านภูมิแพ้ -เอ็กซ์แฟคเตอร์
วิธีสมัครเยสไอแคน
คลังสินค้า-เยสไอแคน-อำเภอศรีเทพ
เจาะลึกที่มาปุ๋ยแค็ปซูลนาโน
แผลที่เกิดจากโรคเบาหวาน
หญ้าแฝก article
เปิดตัวตลาดธุรกิจเครือข่าย-เอ็กซ์แฟคเตอร์ เยสไอแคน article
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน article
ตัวอย่างวิธีการทำ fanpage facebook ติดหน้าเว็บไซต์ article
อย่าหลงเชื่อปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
วิธีการคำนวณระยะให้ปุ๋ยYIC article
วอนดีเจช่วยหน่อยนะค่ะ article
ความเชื่อของคนขายปุ๋ย article
yic article
ตะวัน (TAWAN) article
นักขายระดับขั้นเทพ article
เสื่อสะบัดเล็บ article
ตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนจังหวัดเชียงใหม่ article
AEC ปุ๋ย YES I CAN article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศกัมพูชา article
รายการ ราคาสินค้า บริษัท เยสไอแคน article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศลาว article
สมัครสมาชิกyic article
หนุ่ม เยส ไอ แคน:คนขายปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน article
ขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ตัวไหนดี article
วิธีกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง article
วิธีเป็นตัวแทนธุรกิจขายปุ๋ยเยสไอแคน article
สารอินทรีย์ป้ายหน้ายางตายนึ่ง article
แผนการตลาดธุรกิจดีเยสไอแคน article
ปุ๋ยเยสไอแคน-สารเพิ่มผลผลิต article
โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ article
ไคฮัทสึ-สารอินทรีย์ฆ่าหญ้า article
ยาทาหน้ายาง article
แค็ปซูล นาโน พ่นต้นยาง article
ตารางบรรยายเยสไอแคน article
บริษัท เยส ไอ แคน ประเทศไทย จำกัด article
สอนนักธุรกิจเยสไอแคน-ขายปุ๋ยเก่ง article
วายไอซี ,ดีดีพลัสศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย